Regulamin sklepu internetowego

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod stroną www.sklepamgaz.pl

 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepamgaz.pl, prowadzony jest przez Mariusza Ogrodzińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AMGAZ Mariusz Ogrodziński z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-718) przy ul.  Elbląskiej 125e, NIP 588- 135- 62- 01, Regon 191351702,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Dane kontaktowe:

 1. adres pocztowy:

AMGAZ Mariusz Ogrodziński

Elbląska 125e 80-718 Gdańsk

 1. adres poczty elektronicznej: sklep@amgaz.pl

 2. numer telefonu: 781-464-126

 1.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego AMGAZ;

 2. Klient hurtowy- Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia hurtowego w ramach Sklepu internetowego AMGAZ bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem uzyskania statusu Klienta hurtowego konieczne jest poinformowanie AMGAZ drogą elektroniczną na adres: sklep@amgaz.pl o chęci uzyskania statusu Klienta hurtowego. Klient hurtowy dokonujący dalszej odsprzedaży prowadzonej zwłaszcza dla konsumentów detalicznych, zobowiązany jest do właściwego oznaczenia zamówionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Cena towaru w dalszej odsprzedaży przez Klienta hurtowego nie powinna być niższa od ceny towaru w Sklepie internetowym www.sklepamgaz.pl. W przypadku obniżki (promocja/wyprzedaż) cen regularnych towarów w Sklepie internetowym www.sklepamgaz.pl Klient hurtowy ma prawo również dokonać zmiany poziomu cen towarów z zastosowaniem cen minimalnych jak w Sklepie internetowym www.sklepamgaz.pl Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów;

 3. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ze zmianami ;

 4. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego AMGAZ;

 5. Sklep internetowy (Sklep)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepamgaz.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez AMGAZ;

 6. AMGAZ- Mariusz Ogrodziński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMGAZ Mariusz Ogrodziński z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557) przy ul.  Elbląskiej 127e, NIP 588- 135- 62- 01, Regon 191351702, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

 7. Towar- wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

 8. Czas realizacji zamówienia- liczba dni roboczych, w których AMGAZ skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

 9. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

 10. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AMGAZ, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 11. Umowa zawarta na odległość umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm);

 13. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta; 

 14. Zamówienie hurtowe- oświadczenie woli Klienta hurtowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 2.000. zł netto (słownie dwa zero zero zero złotych). Towary nabyte w ramach Zamówienia hurtowego nie podlegają zwrotom i wymianom. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Zamówień hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Zamówień.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, z wyłączeniem sprzedaży gazów technicznych  w butlach gazowych, które są wielokrotnego użytku, traktowane są jako opakowanie zwrotne i oferowany w nich towar jest sprzedawany lokalnie w obrębie województwa, za wcześniej ustalonymi indywidualnie cenami transportu i warunkami korzystania z opakowań. 

 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklepamgaz.pl .oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk/ AMGAZ udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

 4. Zamawiający w sklepie internetowym powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W toku składania na stronie www.sklepamgaz.pl oferty kupna-sprzedaży Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check-box.

 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.sklepamgaz.pl  przez Klienta, umożliwiających:

 1. zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

 2. utrzymania sesji Klienta,

 3. dostosowania witryny www.sklepamgaz.pl do potrzeb Klientów, 

 4. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania witryny www.sklepamgaz.pl 

 5. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.sklepamgaz.pl

 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w  sposób zgodny z  obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi  obyczajami oraz z  poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie  w  zakresie własnego użytku osobistego,

 6. niepodejmowania  działań  polegających  na  rozsyłaniu  lub  umieszczaniu  w  ramach  Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Rejestracja i logowanie 

 1. AMGAZ świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.sklepamgaz.pl

 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom  korzystania  z  funkcjonalności  Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 4. Klient  może  przeglądać  asortyment  Sklepu  internetowego,  a  także  składać  zamówienia  bez rejestrowania  Konta  Klienta.  Klient,  który  zarejestrował  Konto  Klienta  w  Sklepie  internetowym  ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w  Sklepie internetowym  po  naciśnięciu na stronie głównej www.sklepamgaz.pl lub może zarejestrować  Konto  Klienta  podczas  składania  zamówienia  za  pośrednictwem  Sklepu internetowego. 

 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie  adresu  poczty  elektronicznej  (adresu  e-mail)  oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych  jako  obligatoryjne.  Podanie  danych  oznaczonych  jako  obligatoryjne  jest  niezbędne  do założenia  Konta  Klienta,  realizacji  i  obsługi  zamówień  złożonych  w  Sklepie  internetowym,  a  także prawidłowej  realizacji  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną.  Podanie  danych oznaczonych  jako obligatoryjne  jest  dobrowolne,  jednakże  konieczne  w  celu  założenia  Konta  Klienta.  Podanie  danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w  formularzu  rejestracji  adres  poczty  elektronicznej  (adres  e-mail),  zostanie  przez  AMGAZ  wysłana wiadomość  potwierdzająca  zarejestrowanie  Konta  Klienta.  Umowa  o  świadczenie  usług  drogą elektroniczną  w  zakresie  umożliwienia  Klientowi  założenia  i  korzystania  z  Konta  Klienta  na  stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej  potwierdzającej  zarejestrowanie  Konta  Klienta Usługa  Konta  Klienta  świadczona  jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 8. Po  zarejestrowaniu  Konta  Klienta,  Klient  może  zalogować  się  do  Sklepu  internetowego  podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie AMGAZ za pośrednictwem poczty elektronicznej  na  adres: sklep@amgaz.pl .lub w  formie  pisemnej  na  adres pocztowy  AMGAZ wskazany  w  rozdziale 1  punkt  2.1  Regulaminu,  żądania  usunięcia  Konta  Klienta  wraz  ze wskazaniem  adresu  poczty  elektronicznej  (adresu  e-mail)  aktualnie  zarejestrowanego  w  Sklepie internetowym.

 10. AMGAZ  może  wypowiedzieć  umowę  o  świadczenie  usługi  Konta  Klienta  z  zachowaniem  14- dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 1. korzystanie  przez  Klienta  ze  Sklepu  internetowego  w  sposób  naruszający  przepisy  prawa  lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

 2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

 3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

 4. przesyłanie  lub  umieszczanie  przez  Klienta  w  ramach  Sklepu  internetowego  niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. AMGAZ może  złożyć  oświadczenie  o  wypowiedzeniu  umowy  o  świadczenie  usługi Konta  Klienta przesyłając  Klientowi  oświadczenie  o  wypowiedzeniu  umowy o świadczenie usługi Konta  Klienta  za pośrednictwem  poczty  elektronicznej na  adres poczty  elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie  umowy  o  świadczenie  usługi  Konta  Klienta  za  zgodą  obu  Stron  będzie  skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 1. Składanie zamówień

 1. Klient  może  dokonać zakupu  towaru  znajdującego  się  w  asortymencie  Sklepu  internetowego  przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.sklepamgaz.pl

 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia.  Brak  akceptacji  przez  Klienta  niniejszego  Regulaminu  w  toku  procedury  składania zamówienia  uniemożliwia  skorzystanie  z  możliwości  nabycia  towaru  za  pośrednictwem  Sklepu internetowego.

 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych  Klienta  podanych  podczas  składania  zamówienia  w  celu  realizacji  i  obsługi  zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne,  jednakże  konieczne  w  celu  złożenia  zamówienia.  Podanie  danych  osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

 4. W  celu  złożenia  zamówienia  należy  za  pośrednictwem  strony  internetowej  Sklepu  internetowego www.sklepamgaz.pl skompletować  zamówienie,  wybrać  obszar  i  sposób  dostarczenia  towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 

 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka” Klient  dokonuje  wyboru  towaru  znajdującego  się  w  asortymencie  Sklepu  internetowego  w  chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

 1. imię i nazwisko oraz adres Klienta,

 2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

 3. dane  odbiorcy  oraz  adres,  na  który  ma  być  dostarczony  towar.

 1. Klient,  który  zarejestrował  Konto  Klienta  w  Sklepie  internetowym  może  złożyć  zamówienie  z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

 2. Towar  zamówiony  w  Sklepie  internetowym  może zostać  dostarczony  na  terenie  Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wybranych krajów Unii Europejskiej, z wyłączeniem dostawy gazów technicznych (w butlach), która ograniczona jest regionalnie i obywa się w obrębie do 100 km od miejsca lokalizacji danego składu AMGAZ lub zgodnie z odrębnymi ustaleniami poczynionymi w trakcie realizacji zamówienia.

 3. Informacja  o  całkowitej  wartości  zamówienia,  która  obejmuje  cenę  towaru  oraz  koszty  jego dostarczenia,  jest  każdorazowo  podawana  na  stronie  internetowej  Sklepu  internetowego www.sklepamgaz.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 4. W trakcie procedury składania zamówienia- aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdź zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

 5. Złożenie  zamówienia  następuje  po  skompletowaniu  zamówienia,  wybraniu  obszaru  i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje  przez  naciśnięcie  przez  Klienta  na  przycisk  „Potwierdź  zakup”.  Zamówienie  złożone  za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie AMGAZ oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

 7. Po  złożeniu  przez  Klienta  zamówienia,  na  adres  poczty  elektronicznej  (adres  e-

mail),  wskazany  w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta,  zostanie  niezwłocznie wysłana  przez  AMGAZ  wiadomość  elektroniczna  z  potwierdzeniem otrzymania  zamówienia  i  przyjęcia  zamówienia  do  realizacji.  Z  chwilą  otrzymania  przez  Klienta wiadomości elektronicznej od AMGAZ z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do   realizacji  zostaje  zawarta  umowa  sprzedaży  pomiędzy  Klientem  a  AMGAZ.  Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej  powyżej  wiadomości  elektronicznej  z  potwierdzeniem  otrzymania zamówienia  i  przyjęcia zamówienia  do  realizacji  wraz  z  załącznikami  w  formacie  pdf  w  postaci  niniejszego  Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 1. Świadczenie  przez  AMGAZ  usług  drogą  elektroniczną  w  zakresie  umożliwienia  Klientom składania zamówień na towary oferowane przez AMGAZ za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez AMGAZ albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Klient,  który  złożył  zamówienie  i  wybrał  płatność  za  pobraniem,  ma  prawo  anulować  zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez AMGAZ przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone w szczególności przez przesłanie wiadomości e-mail z adresu poczty z którego dokonano zamówienia o treści  „Anuluj zamówienie nr…”, na adres sklep@amgaz.pl    Po przesłaniu wiadomości o treści „Anuluj  zamówienie”  na  adres  poczty elektronicznej  (sklep@amgaz.pl),  wskazany  w  formularzu  zamówienia  zostanie wstrzymana procedura realizacji zamówienia.  

 1.  Ceny towarów 1. Ceny towarów  prezentowanych  na  stronach  internetowych  Sklepu  internetowego  wyrażone  są  w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Ceny  towarów podane  na  stronach  internetowych  Sklepu  internetowego  nie  zawierają  kosztów dostarczenia  towaru. Koszty  dostarczenia zamówionego  towaru  są  każdorazowo  podawane  na  stronie  internetowej  Sklepu  internetowego  w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 3. Informacje  o  cenie  towaru,  cechach  oraz  istotnych  właściwościach  towaru  dostępne  są  na  stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

 4. Ceną  wiążącą  i  ostateczną  jest  cena  podana  w  „Koszyku”  w  podsumowaniu  zamówienia w  chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 5. Ceny  towarów  podane  na  stronach  internetowych  Sklepu  internetowego  obowiązują  jedynie  przy składaniu  zamówień  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego.

 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia i rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 1. Sposób zapłaty ceny za zamówiony towar 

 1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:

 1. przelewem na konto firmy AMGAZ na podstawie uzyskanego numeru zamówienia lub faktury proforma (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek firmowy AMGAZ),

 2. gotówką przy odbiorze zamówionego towaru

 1. Klient,  który  przy  składaniu  zamówienia  wybrał  płatność  przelewem,  powinien  uiścić  cenę  oraz  koszty dostarczenia  towaru  w  ciągu  7 dni od  otrzymania  od  AMGAZ  wiadomość  elektronicznej  z potwierdzeniem  otrzymania  zamówienia  i  przyjęcia  zamówienia  do  realizacji,  o  której  mowa  w  rozdział  3 punkt 13 niniejszego Regulaminu.

 2. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko (nazwa firmy) składającej zamówienie.

 3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru,  zobowiązany  jest  do  dokonania  płatności  przy  odbiorze  przesyłki  zawierającej zamówiony towar.

 1. Dostawa 

 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z tym ograniczeniem, iż dostawa gazów technicznych ograniczona jest regionalnie i obywa się w obrębie do 100 km od miejsca lokalizacji danego składu AMGAZ lub zgodnie z odrębnymi ustaleniami poczynionymi w trakcie realizacji zamówienia.

 2. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia.

 4. Na czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu zamówienia, składa się m.in.: czas realizacji zamówienia przez AMGAZ. i czas dostarczenia przesyłki. 

 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez AMGAZ.

 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy spedycyjnej lub kierowcy AMGAZ  jeśli został wybrany sposób dostarczenia transport Sprzedawcy . W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać spisania właściwego protokołu.

 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w jednym ze składów w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze AMGAZ terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 8. AMGAZ, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik firmy spedycyjnej pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego AMGAZ skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że AMGAZ niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez AMGAZ albo AMGAZ nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Reklamacja i gwarancja

 1. AMGAZ zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że AMGAZ niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez AMGAZ albo AMGAZ nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. AMGAZ jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. AMGAZ może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. AMGAZ może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 1. AMGAZ jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 

 2. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie AMGAZ o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później- jeżeli nie zawiadomił AMGAZ niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres AMGAZ. AMGAZ odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres AMGAZ.

 5. AMGAZ w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 6 Regulaminu.  

 7. Towary sprzedawane przez AMGAZ mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

 8. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

 10. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.

 11. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniony formularz gwarancji.

 12. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.

 13. Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np.: sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru zarówno do serwisu (jeżeli wystąpił) jak i z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki bez powiadomienia.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. AMGAZ podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić AMGAZ o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@amgaz.pl

 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. AMGAZ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10 . Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

 2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z AMGAZ.

 1. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru są przetwarzane przez AMGAZ,  która  jest  administratorem  danych osobowych.

 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub rezerwacji towaru jest podanie przez  Klienta  jego  danych  osobowych,  oznaczonych jako  obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  podanych  podczas  rejestracji.  Podanie  danych osobowych  oznaczonych  jako  obligatoryjne  jest  dobrowolne,  jednakże  konieczne  w  celu  rejestracji, złożenia  zamówienia lub  dokonania  rezerwacji  towaru,  ich realizacji  oraz  obsługi.  Podanie  danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest  bezpłatne  dostarczanie  newsletterów,  uzyskany  adres  poczty  elektronicznej  (adres  e-mail)  jest dodawany  do  listy  e-mailingowej  i  jest  wykorzystywany  w  celach  marketingowych  do  przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

 4. Wyrażenie zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  następuje  przez  zaznaczenie  przez  Klienta odpowiedniego pola na formularzu.

 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi  uczestniczącemu  w  realizacji  zamówienia  w  celu  dostarczenia  Klientowi  zamówionych towarów. 

 6. Dane  osobowe  mogą  zostać  powierzone  do  przetwarzania  dostawcy  usług internetowych  udostępniającemu  zasoby  serwerowni  administratorowi  danych  osobowych  (dostawcy usług hotingowych): przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.  W  tym  celu powinien skontaktować się z AMGAZ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@amgaz.pl

 8. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także  informacji  o  celu  i  zakresie  przetwarzania  jego  danych  osobowych.  W  tym  celu  powinien skontaktować się z AMGAZ w sposób wskazany w punkcie 7 powyżej.

 9. AMGAZ, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu  podmiotowi,  w  drodze  umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 10. AMGAZ wykorzystuje pliki typu cookies.

 11. Pliki  cookies  są  wykorzystywane  w  Serwisie  za  zgodą  Użytkownika.  Zgodna  może  zostać  wyrażona przez  Użytkownika  poprzez  odpowiednie  ustawienia  oprogramowania,  w  szczególności  przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 12. Użytkownik  Serwisu  może  również  w  każdym  czasie  ograniczyć  lub  wyłączyć  cookies  w  swojej przeglądarce  przez  takie  jej  ustawienia,  aby  blokowała  cookies  lub  ostrzegała  Użytkownika  przed Zapisaniem  pliku  cookies  na  urządzeniu,  z  którego  korzysta  do  przeglądania  zawartości  Serwisu.  W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie  mniej  wydajne,  Użytkownik  nie  będzie  miał  dostępu  do  niektórych  treści,  a  w  skrajnych przypadkach  może  zostać  całkowicie  zablokowane  poprawne  wyświetlanie  stron  Serwisu,  w  tym podstrony „Sklep online”.

 1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

 2. AMGAZ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez AMGAZ, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.

 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 5. Informacje  i  cenniki  zamieszczone  na  stronie  internetowej Sklepu  internetowego  pod  adresem www.sklepamgaz.pl, odnoszące  się  do  towarów  prezentowanych  w  Sklepie  internetowym,  nie stanowią  oferty  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964r.  Kodeks  cywilny.

 6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 7. AMGAZ nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.

 8. AMGAZ uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę przedsiębiorstwa, zysków, lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym.

 9. AMGAZ nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym.

 10. Odpowiedzialność AMGAZ w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.

 11. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym AMGAZ strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby AMGAZ. 

 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dnie 15.09 2016r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.